1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår i en skriftlig form. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot lovgivning.

2. Partene

Selger: www.dørdirekte.no er en nettbutikk eid av Torso Dør Service ApS (som er registrert i Danmark med organisasjonsnummer 32328296.)

Kunde / kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og/ eller tjenesten er den totale prisen kjøper skal betale. Vær oppmerksom på at prisene i vår nettbutikk vises med merverdiavgift. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Betalingen

Klarna lar deg som kjøperen selv velge en betalingsmåte som passer best til deg for vi bruker dem som partner for betalinger i vår nettbutikk.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Klarna reservere kjøpesummen på kjøperens kort etter at bestillingen er bekreftet. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og skal betales.

Dersom nettbutikkens betalingsløsninger ikke benyttes, behandles betalingen i henhold til en egen avtale (mellom selgeren og kjøperen).

Kjøpere under 18 år kan ikke betale for varene.

5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt  varen eller forsendelse.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper senest 60 dager etter bestillingen fra kunden.Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

6. Ansvar for varen

Ansvar og risiko for varen går over på kjøper når han eller hans representant, har fått varene levert.

7. Angrerett og returpolicy

Du har som kjøper mulighet til å angre kjøpet etter angrerettlovens bestemmelser. Du har 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven. Angrerettloven gir 14 dager angrefrist (angreretten gjelder kun produkter med standardmål).

Du har 14 dagers angrefrist fra den dagen du har mottatt varen. Dersom fristen faller på en helligdag, forlenges fristen til neste virkedag.

Forbrukeren er ansvarlig for å betale returkostnadene for varer ved bruk av angreretten.

Ved bruk av angreretten last ned, fyll ut og send angreskjemaet til kundeservice@dordirekte.no innen 14 dagers frist!

Angreretten forutsetter at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. varen skal være ubrukt og uskadet. Varen skal returneres i original emballasje.

Varen skal returneres i komplett stand, som innebærer at vi ikke tar imot varer med ødelagt emballasje eller skadede/manglende deler. 

Angreretten gjelder ikke når du kjøper en vare som er spesialtilpasset etter forbrukeres behov (produkter med ikke-standard mål, ikke standard farge, skreddersydde varer). 

Ved bruk av angreretten kan du returnere varen(-e) på følgende måte: 

Fyll ut angreskjema og send det (du skal få vår bekreftelse). Du kan returnere varen til: 

Medvalakio g. 30, LT-00147 Palanga, Litauen.

Tilbakebetaling

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager, etter at vi mottar varene til den ovennevnte adresse.

Vi tilbakefører pengene til samme betalingsmiddel du benyttet ved kjøpet, med mindre vi har avtalt noe annet i skriftlig form.

Når vi har mottatt de returnerte varene, vil de bli inspisert, og vi beholder oss retten til å nekte å tilbakebetale beløpet fullt eller delvis når:

  • Varen er brukt.
  • Varen er skadet etter at forbrukeren har fått den i sin besittelse (for mer informasjon, se 6. Ansvar for varen i Vilkår og betingelser)
  • Varene ble behandlet på en uforsvarlig måte eller returnert til oss skadet på grunn av upassende emballasje

8. Forsinkelse / Manglende levering / Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved forsinkelse skal bedriften sende en skriftlig melding til kjøperen (via e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han/hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Dersom selgeren/transportøren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen den nye tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

9. Manglende varer /levering og kjøpers rettigheter. Frister for klager

Hvis det foreligger en mangel ved varen eller levering, må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om mangelen. Hvis det under transport har oppstått skade på emballasjen, skal transportøren underrettes, samt dette skal notteres på transportørens fraktbrev. I slike tilfeller må kjøperen gi selger en melding innen 3 virkedager. Reklamasjon kan skje senest fem år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig frist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne nye tilleggsfristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/ inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper, som kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Dette gjelder også dersom forsendelsen går utover hva som er avtalt med transportøren så lenge transportøren begynner å belaste selgeren med lagerleie.

11. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10, se Vilkår og betingelser.

12. Personopplysninger

Selgeren er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren i tråd med personoppllysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.